E-Bezpečí 2019, 4(2): Page 90-92. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1694

Zástupce projektu E-Bezpečí přednášel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Kamil KOPECKÝ


V pondělí 18. 11. 2019 proběhl v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslankyně Heleny Válkové a europoslankyně Dity Charanzové  odborný seminář zaměřený na problematiku bezpečnosti dětí v online prostředí. Univerzitu Palackého v Olomouci na akci reprezentoval Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí PdF UP. 

Odborný seminář zahájila europoslankyně Dita Charanzová, která je zároveň ambasadorkou sítě Safer Internet v České republice. Ve svém úvodním referátu upozornila na problémy spojené se zneužíváním dětí v online prostředí, ke kterým dochází v celé Evropě - a ČR není výjimkou. Zároveň vyzdvihla význam organizací, které se výzkumem, prevencí a intervencí v této oblasti zabývají.

Samotné téma otevřela exministryně prof. Helena Válková vstupem zaměřeným na ukotvení problematiky zneužívání dětí v online prostředí v rámci trestního práva. Zmínila aktuální stav, právní limity a také perspektivy dalšího vývoje právních norem cílených na děti jako oběti různých druhů útoků v online prostředí. Na prof. Válkovou plynule navázal doc. Kamil Kopecký, který na půdě Parlamentu představil aktuální data spojená s rizikových chováním dětí v online prostředí a seznámil přítomné s podrobnou kazuistikou případů dětí v nouzi, které bojí obrátit se svými problémy na rodiče, učitele či dokonce policisty - a hledají pomoc právě v online prostředí - mimo jiné v poradně týmu E-Bezpečí. Zároveň upozornil na nárůst počtu případů spojených se sexuálním komponentem - ať již podobě konsensuálního či nekonsensuálního sextingu, stejně tak upozornil na právní problém spojený s tzv. sharentingem, ve kterém jsou v kontrastu práva na správu osobních údajů dětí rodiči a práva dětí na ochranu jejich osobnosti.

psp1

Martin Kožíšek, projektový koordinátor CZ.NIC, upozornil na důležitost prevence  v prostředí českých škol, ale také na problematiku tzv. rejstříku sexuálních abuzérů. Ten v ČR dosud neexistuje a instituce tak nemohou jednoduchou cestou ověřit, zda jejich zaměstnanci například nejsou stíháni za trestné činy spojené s různými formami zneužívání dětí. Na něj plynule navázali vyšetřovatelé Policie ČR - mjr. Václav Písecký a pplk. Pavel Tulej, kteří na kazuistice přiblížili postupy, jak s tématem pracuje Policie ČR. Václav Písecký se krátce věnoval také problémům spojeným se získáváním informací (důkazního materiálu) od poskytovatelů internetových služeb policii. Na problematiku trestního práva a na procesní aspekty řešení jednotlivých případů se zaměřili také Jan Kolouch z CESNETu a Jana Murínová, státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze.

Hana Masáková z Linky bezpečí upozornila na nárůst počtu případů suicidního chování a případů spojených se sexuálním komponentem u dětských klientů, zároveň popsala primární úkoly Linky bezpečí, tedy především krizovou intervenci s cílem uklidnit klienty a nabídnout jim vhodná řešení. K problematice se také vyjádřila Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra, která popsala, jak s klienty pracuje právě její organizace a jaké situace řeší.

psp2

Kybernetická kriminalita je v posledních letech na vzestupu a jejím terčem se pravidelně stávají také dětští uživatelé online služeb. Proto je nutná součinnost všech organizací, které se na tuto oblast zaměřují - ať již z pohledu výzkumu, intervence, prevence, legislativy či popularizace tématu. Internet je primárně velmi pozitivní a užitečný nástroj, přesto je však důležité pravidelně upozorňovat na rizika, která jsou se světem internetu spojena - cílem pak je především naučit děti i dospělé využívat internetové služby co nejvíce bezpečně.

Redakce E-Bezpečí